Mestscheiding is kostenbesparing:

Mestscheiding is het scheiden van mest in een vloeibare dunne fractie, en een stapelbare dikke fractie. Dit kan gedaan worden om uiteenlopende redenen en met vele mestsoorten.

 

Waarom mestscheiding?

Om te voldoen aan de gebruiksnormen moeten veel agrarische bedrijven mest afvoeren. Een manier om de hoeveelheid af te voeren mest te beperken, is mestscheiding.
Mestscheiding is een strategische keuze. Het geeft de mogelijkheid om veel efficiënter met de mest om te gaan binnen een bedrijf.

Om te kunnen beoordelen waarom mestscheiding juist voor u belangrijk is, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van een aantal voordelen dat mestscheiding met zich meebrengt:

 

Kenmerken dunne / vloeibare fractie:
 • Het vloeibare mestvolume wordt verkleind met 15 – 30%
 • Mixen voor het aanwenden is niet meer nodig .
 • Door scheiding van dikke en dunne fractie is er een lager verlies aan nitrogeen (NH3, CH4, NO2).
 • Nauwkeurige analyses mogelijk.
 • Snelle opname in de bodem en weinig  versmering.
 • Makkelijk en nauwkeurig aan te wenden.
 • Laag drogestofgehalte, minder organische stof.
 • Aanzienlijk minder onkruidzaden in de vloeibare fractie.
 • Minimaliseren van schade aan gewassen door snelle bodeminfiltratie, voedingsstoffen zijn snel opneembaar.

 

Uw voordelen:
 • Lagere transportkosten.
 • Kleinere opslagvolumen.
 • Aanzienlijke reukvermindering.
 • Lagere milieubelasting.
 • Minder gewasschade.
 • Smakelijker gras.
 • Ideaal voor precisiebemesting.
 • Lager energieverbruik voor pompen en transport.

 

Kenmerken dikke fractie:
 • De dikke fractie is stapelbaar.
 • Hoog drogestof gehalte, maakt makkelijke opslag mogelijk.
 • Relatief hoog fosfaat gehalte ten opzichte van drijfmest.
 • Zelfcomposterend en reukloos.
 • Te gebruiken als ligboxbedekking.
 • Ook buiten de primaire landbouw toepasbaar.
 • Door het drogestofgehalte van 30 % is composteren in open lucht mogelijk.

 

Uw voordelen:
 • Eenvoudige goedkope opslag mogelijk.
 • Makkelijk laden en lossen.
 • Verbetering bodemstructuur.
 • Hogere Humuswaarden.
 • Mag als vaste mest op natuurland.
 • Lagere afvoerkosten en eenvoudig te transporteren.
 • Hoog koecomfort bij gebruik als biobedding, tegen lage kosten.
Hoeveel mest verwerken?

Misschien wel interessant om te weten!

Om de hoeveelheid mest die u moet verwerken vast te stellen, dient u eerst het bedrijfsoverschot te bepalen. Dit berekent u door de verwachte hoeveelheid mest die uw dieren in een jaar produceren te verminderen met de plaatsingsruimte voor fosfaat op landbouwgrond in Nederland. Houdt u daarbij rekening met de  fosfaatgebruiksnormen.

Naast de berekening van gebruiksruimte voor dierlijke mest, berekent u ook de gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van:

 • de hoeveelheid landbouwgrond
 • de grondsoort
 • en wat u verbouwt

Afhankelijk van de regio, moet u een bepaald deel van het bedrijfsoverschot (laten) verwerken.

Neem contact met ons op